ရခုိင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

PDF Title: 

(၂-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၄-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၆-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၈-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၂-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၄-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၆-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၈-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထိ) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၃-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၅-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၇-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၂-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၄-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၅-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၇-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၈-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႕) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

Pages