ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ

(နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့့္္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ/၂ဝ၁ဝ)
၁၃၇၂ ခုနွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
(၂ဝ၁ဝ ျပည့္နွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္)

နိဒါန္း

          ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ တြင္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္ မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ အေလ်ာက္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး ေပၚေပါက္ လာသည့္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

          သို႔ျဖစ္ပါ၍  နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့့့္္္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္   ျပည္ေထာင္စု  သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၃ နွင့္အညီ ဤဥပေဒကိုျပဌာန္းလိုက္သည္-

Download pdf