သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

 တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုး ပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၉

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ High Level Policy... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages