သတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ (၁၂-၁၂-၂၀၁၈)ရက္စဲြပါ အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၅/၂၀၁၈ ျဖင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ (၁၂-၁၂-၂၀၁၈)ရက္စဲြပါ အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၅/၂၀၁၈ ျဖင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages