သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ နယူးေဆာက္ေဝး တကၠသိုလ္ (UNSW) တို... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိုင္ ၁၇

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တရားေရးဝန္ထမ္းအဆင့္ (၄) ( ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအဆင့္) ရာထူး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ USAID-PRLP (Promoting The Rule Of Law Project) တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတို႔ ပူးေပါ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages