တပ္ကုန္းျမိဳ ႔နယ္တရားရုံး၏ ပႏၷက္ေတာ္တင္အခမ္းအနား(၂၃-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၀၈၁၀)နာရီ