ကခ်င္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

PDF Title: 

(၂၂-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၆-၁-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၈-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၂-၁-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၅-၁-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၆-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၉-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၄-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၈-၁၂-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁-၁၂-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၄-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔ထိ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ တရားမဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

Pages