ျမိဳ႔နယ္တရားရံုးမ်ား

ဖဲြ႔စည္းျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ ထားပါသည္။

တရားရံုး ဖဲြ႔စည္းပံု

ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးအသီးသီးတြင္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးစီကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ခန္႕ထားပါသည္။ တဲြဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားနွင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းပမာဏအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ခန္႔ထားပါသည္။ အဆိုပါ တရားသူႀကီးမ်ားအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ တရားမက်င့္ထံုး ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္မွ အပ္နွင္းထားပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တရားသူျကီးသည္ တရားရံုးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာဝန္ခံအရာရိွ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး သို႔တင္ပို႔ေရာက္ရိွလာေသာမႈခင္းမ်ားကို တရားရံုးရိွ အျခားတရားသူႀကီး မ်ားအား အမႈခဲြေဝေပးနိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားသူႀကီးတိုင္းသည္ ၎တို႔အား လဲႊအပ္လာသည့္ အမႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။

 စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ မူလမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္သည့္ တရားရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ  ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ တဲြဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူျကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားအား ရာထူးအေလ်ာက္ ၇ နွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ အထူးရာဇဝတ္တရားသူႀကီးအာဏာမ်ားကို ေပးအပ္ထားၿပီး တဲြဖက္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အဆိုပါ အထူးရာဇဝတ္တရားသူႀကီးအာဏာမ်ားကို အပ္နွင္းထားျခင္းခံရလွ်င္ ၇ နွစ္ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ပါသည္။ က်န္ရိွသည့္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔အား အပ္နွင္းထားသည့္ ရာဇဝတ္တရားစီရင္ ေရး အာဏာမ်ား အလိုက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈတန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ထက္ မပိုသည့္ တရားမမူလမႈ သို႔မဟုတ္ မူလမႈခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင္‌့ ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး မ်ားသည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ အထူးအပ္နွင္းထားသည့္ ကေလးသူငယ္မႈခင္း စစ္ေဆး စီရင္ပိုင္္ခြင့္အာဏာ ကိုလည္း က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပါသည္။