မူလအရင္းအျမစ္

ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းကစတင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္  ခိုင္မာသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္နွင့္ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တို႔ တည္ရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဥပေဒသည္ ရာဇသတ္၊ ဓမၼသတ္၊ ျဖတ္ထံုး တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။

ရာဇသတ္ဟူသည္ ျပည့္ရွင္ဘုရင္၏ အမိန္႔ ျပန္တမ္းနွင့္ တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္ သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ဓါးျပမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ခိုးမႈ အစရိွသည့္ မႈခင္းမ်ား အပါအဝင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုျခံဳေရးနွင့္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးအတြက္ ဘုရင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန့္မ်ား၊ ရာဇဝတ္ ဥပေဒမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဓမၼသတ္ဆိုသည္မွာ ေခတ္အလိုက္ ေရြးထုတ္ စုစည္းထားေသာ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္း ဥပေဒဆိုင္ရာ မူသေဘာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားနွင့္ လူပညာရိွမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေရးသားခ်က္မ်ား စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ေကာက္ယူပံု အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာတို႔၏ ဓေလ့ ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ မူသေဘာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဓမၼသတ္မ်ားသည္ လူမႈျပႆနာမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ တရား ဥပေဒမူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း၊ ပစၥည္းခဲြေဝျခင္း၊ အေမြဆက္ခံျခင္း၊ ေမြးစားျခင္း အစရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ နီွးႏြယ္သည့္ တရားမ ဥပေဒမ်ား စုစည္းပါဝင္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ "ဥပေဒအရ အားလံုး တန္းတူ ရည္တူ အခြင့္အေရး ရိွသည္" ဟူသည့္ မူအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ မူကို ယေန႔တိုင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ တရားရံုးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ လိုက္နာ က်င့္သံုးလ်က္ ရိွပါသည္။

ျဖတ္ထံုးဆိုသည္မွာ လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္ထံုးမ်ားကဲ့သို႔ တရားရံုးမ်ား၊ ခံုရံုးမ်ား နွင့္ ဘုရင့္ လႊတ္ေတာ္၏ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေခတ္ကာလကပင္ ျပစ္မႈနွင့္ တရားမ တရားစီရင္ေရး ဟူ၍ ကဲြျပားျခားနားမႈ ရိွခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ လံုျခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ၊ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာမႈကို အလံုးစံု ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို တားဆီးျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္၊ အစိတ္အပိုင္းရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ တရားမ တရားစီရင္ေရးကို ဘုရင္မွ ခန့္အပ္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ နွစ္ဖက္ အမႈသည္မ်ား သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္သည့္ ခံုသမာဓိ လူႀကီးမ်ားက ေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့ပါသည္။ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ အယူခံအတြက္  ေနာက္ဆံုးအဆင့္  ဘုရင္ထံ  အယူခံ ဝင္ေရာက္ရန္ ထားရိွေသာ္လည္း ခံုသမာဓိ လူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အယူခံခြင့္ မရိွပါ။