ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

လြတ္လပ္သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒအရ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္နွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရံုးမ်ားကို ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ နိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားစီရင္ေရး စနစ္အား ဆိုရွယ္လစ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သို႔ အသြင္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။   ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္   တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နွင့္  တရားလႊတ္ေတာ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ယင္းတို႔ အစား တရားရံုးခ်ဴပ္ကို ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။

၁၉၇၄ ခုနွစ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အ‌ေျခခံ ဥပေဒအရ ဗဟိုတရားရံုး၊ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္း တရားရံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမ်ား၊ ရပ္ကြက္နွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတရားရံုးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ တရားစီရင္ေရး စနစ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တရားရံုး အဆင့္ဆင့္တြင္ လုပ္သား ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တရားစီရင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရံုးမ်ား ဖဲြ႔စည္းရန္အတြက္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္၊ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒကို ၁၉၈၈ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္း ခဲ့ပါသည္။ တရားရံုးမ်ား ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းရန္နွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္ ၂၀၀၀ျပည့္နွစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တရားစီရင္ေရး စနစ္သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အ‌ေျခခံ ဥပေဒနွင္‌့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒတို႔အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။