တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည့္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား

ဖဲြ႕စည္းျခင္း

တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား  နွင္‌့ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအ‌ျခခံဥပေဒအရ  တည္ေထာင္ ထားပါသည္။

 

တရားရံုးဖဲြ႔စည္းပံု

တိုင္းေဒသႀကီးနွင္‌့ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး  သို႔မဟုတ္   ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ားဦးေရ အနည္းဆံုး ၃ ဦးမွ အမ်ားဆံုး ၇ ဦး ထိ ခန္႕အပ္နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔နွင္‌့ ညိွနိွုင္း၍ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၀ နွင္‌့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၈ တို႕အရ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏   သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕နွင္‌့ ညိွနိွုင္း၍ တင္ျပလာသူအား ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၀ နွင္‌့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၈ တို႕အရ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္‌့ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္နိုင္ပါသည္။

 

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

တရားမမႈမ်ားတြင္ အခင္းျဖစ္အမႈတန္ဖိုး သိန္း ၁၀၀၀၀ အထက္ တန္ဖိုးအကန့္အသတ္မရွိ တရားမမူလမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ၾကားနာ စီရင္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား သည္ျပစ္မႈဆိုင္ရာမူလမႈခင္းမ်ားကို ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းရိွသည္မွတပါး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေလ့ မရိွပါ။

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းတရားရံုး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသတရားရံုး သို႔မဟုတ္ ခရိုင္တရားရံုးက ခ်မွတ္ေသာ စီရင္ခ်က္၊ ဒီကရီ၊ အမိန္႔ကို ဥပေဒနွင္‌့အညီ အယူခံမႈ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာနွင္‌့ စီရင္ခ်က္၊ အမိန္႔ကို ဥပေဒနွင္‌့အညီ ျပင္ဆင္မႈ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ရိွသည္။

၎ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း တရားရံုးတစ္ရံုးမွ အျခားတရားရံုး တစ္ရံုးသို႔ အမႈလဲႊေျပာင္းေပးမႈကိုလည္း စစ္ေဆးစီရင္ နိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္သည့္ စီရင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူ သည္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အယူခံခြင့္ ရိွပါသည္။