ခရိုင်တရားရုံးများ

 ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခရိုင်တရားရုံးများကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။

 တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံ

ခရိုင်တရားရုံးအသီးသီးတွင် ခရိုင်တရားသူကြီး ၁ ဦးစီကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ခန့်ထားပါသည်။ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးများကိုလည်း လုပ်ငန်းတာဝန်များပြားမှုအ‌ခြအနေ အလိုက် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ခန့်အပ်ထားပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ၎င်းတို့ကျင့်သုံးရန် တရားစီရင်ရေးအာဏာ များကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပ်နှင်းပါသည်။

စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

ခရိုင်တရားသူကြီးများအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မူလမှုစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှု နှင့် ပြင်ဆင်မှုစီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာများကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်အညီ အပ်နှင်းထားပါသည်။ ထို့ပြင် တရားမမူလမှုစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊ တရားမအယူခံမှုနှင့်  ပြင်ဆင်မှုစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုလည်း တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်အညီ အပ်နှင်းထားပါသည်။ မူလမှုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ တရားရုံးအဖြစ်  အရေးကြီး သည့်  ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှုခင်းများနှင့်  အမှုဖြစ်တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ထက်မပိုသည့် တရားမမူလမှု သို့မဟုတ် မူလမှုခင်းများကို  စီရင်ခွင့်ရှိပါသည်။