ခရိုင္တရားရံုးမ်ား

 ဖဲြ႔စည္းျခင္း

ခရိုင္တရားရံုးမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းထား ပါသည္။

 တရားရံုးဖဲြ႔စည္းပံု

ခရိုင္တရားရံုးအသီးသီးတြင္ ခရိုင္တရားသူႀကီး ၁ ဦးစီကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခန္႔ထားပါသည္။ ဒုတိယခရိုင္တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျပားမႈအ‌ျခအေန အလိုက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒနွင့္ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ၎တို႔က်င့္သံုးရန္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အပ္နွင္းပါသည္။

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ခရိုင္တရားသူႀကီးမ်ားအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မူလမႈစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အယူခံမႈ နွင့္ ျပင္ဆင္မႈစီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒနွင့္အညီ အပ္နွင္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ တရားမမူလမႈစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ တရားမအယူခံမႈနွင့္  ျပင္ဆင္မႈစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒနွင့္အညီ အပ္နွင္းထားပါသည္။ မူလမႈစီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွ တရားရံုးအျဖစ္  အေရးႀကီး သည့္  ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားနွင့္  အမႈျဖစ္တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ထက္မပိုသည့္ တရားမမူလမႈ သို႔မဟုတ္ မူလမႈခင္းမ်ားကို  စီရင္ခြင့္ရိွပါသည္။