ရခုိင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

PDF Title: 

(၈-၁၁-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၉-၁၀-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂-၁၀-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၄-၁၀-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၈-၉-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀-၉-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၁-၉-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၁၃-၉-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၄-၉-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၆-၉-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၁-၈-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၃-၈-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၇-၈-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၉-၈-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၄-၇-၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၆-၇-၂၀၁၈) တရားမဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

Pages