စင္ကာပူ-ျမန္မာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း