ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း