ခ်င္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

PDF Title: 

(၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ) ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပး အမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: