တရားရံုးအဆင့္ဆင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု

၂၀၀၈ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အ‌ေျခခံ ဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာရံုးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တည္ေထာင္ ထားရိွပါသည္-

-           ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

-           တိုင္းေဒသႀကီးနွင္‌့ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား

-           ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းတရားရံုးမ်ား

-           ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္‌့ရ ေဒသတရားရံုးမ်ား

-           ခရိုင္တရားရံုးမ်ား

-           ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား

-           ဥပေဒအရတည္ေထာင္ေသာ အျခားတရားရံုးမ်ား