ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ႔၊ေတာင္ေလးလံုးအက်ဥ္းဦးစီးဌာနအား ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးျခင္း