ကခ်င္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

PDF Title: 

(၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၆-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ အမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ အမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ အမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၅-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ အမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၈-၁၁-၂၀၁၆) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၇-၁၁-၂၀၁၆ မွ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ) စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

Pages