တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

PDF Title: 

(၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း ၂

PDF Upload: 

PDF Title: 

၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာရန္ေၾကညာထားေသာ အမႈမ်ားကို ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔သို့ ေျပာင္းေရွြ႕ၾကားနာျခင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၃၀-၁၀-၂၀၁၇ နွင့္ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၈-၁၀-၂၀၁၇ နွင့္ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း ၃

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂၆-၁၀-၂၀၁၇ နွင့္ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၆-၁၀-၂၀၁၇ နွင့္ ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း ၂

PDF Upload: 

PDF Title: 

(၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔) ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာႀကိဳတင္သတိေပးအမႈစာရင္း

PDF Upload: 

Pages