တရား႐ုံးသတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္

 

        ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းရယူႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ တရား႐ုံးသတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္ -

 

(က)  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

        ၁။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

            ဖုန္း ၀၆၇-၄၃၀၃၄၅

             e-mail: dgscunion@mptmail.net.mm

        ၂။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန)

             ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၃၂၃

        ၃။ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး(သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန)

             ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၃၃၄

        ၄။ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန)

             ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၃၃၄

(ခ)   ကခ်င္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၇၄-၂၂၃၈၂

        e-mail:  scokachin@mptmail.net.mm

(ဂ)   ကယားျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၈၃-၂၁၀၆၂

        e-mail:  kayahhc@gmail.com

(ဃ) ကရင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၅၈-၂၁၀၀၄

        e-mail:  kayinhco@gmail.com

(င)   ခ်င္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၇၀-၂၁၀၇၉

        e-mail:  goldenfish999@gmail.com

(စ)   စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၇၁-၂၄၃၂၅

        Fax- ၀၇၁-၂၂၉၂၅

        e-mail:  hc.govsg@mptmail.net.mm

(ဆ) တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၅၉-၂၃၄၉၉

        e-mail; dwhcoffice@gmail.com

(ဇ)   ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၅၂-၂၀၀၄၈၀

        e-mail:  brhc2012@mptmail.net.mm

(စ်)   မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၆၃-၂၈၄၇၂

        e-mail:  magwaycourt063@gmail.com

(ည)  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၂-၇၄၉၅၂

        e-mail:  mdydivcourt@mandalay.net.mm

(ဋ)   မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

       ဖုန္း- ၀၅၇-၂၅၉၇၃

        e-mail; monstatehighcourt@gmail.com

(ဌ)   ရခုိင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၄၃-၂၂၆၃၉

        e-mail:  rakhinehc@gmail.com

(ဍ)   ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

       ဖုန္း- ၀၁-၃၇၇၇၈၃

       e-mail:  ydc-admm@mptmail.net.mm

(ဎ)   ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္

        ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး

       ဖုန္း- ၀၈၁-၂၀၂၀၀၅

        e-mail: SCTGI@mptmail.net.mm

(ဏ) ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

        တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး

        ဖုန္း- ၀၄၂-၂၃၆၆၁

        e-mail: cio.regionhighcourt.ayeyarwady@gmail.com

         ခ႐ို္င္တရား႐ုံးရွိ မႈခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုိင္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးရွိ မႈခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူလုိပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။