တရားရုံးသတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်

 

        ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် သတင်းမီဒီယာများ သတင်းရယူနိုင်ရန်အတွက် သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့များကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်များတွင် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တရားရုံးသတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့များနှင့် အောက်ပါ အတိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည် -

 

(က)  ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

        ၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

            ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၀၃၄၅

             e-mail: dgscunion@mptmail.net.mm

        ၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူး(သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန)

             ဖုန်း- ၀၆၇-၄၃၀၃၂၃

        ၃။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန)

             ဖုန်း- ၀၆၇-၄၃၀၃၃၄

        ၄။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန)

             ဖုန်း- ၀၆၇-၄၃၀၃၃၄

(ခ)   ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၇၄-၂၂၃၈၂

        e-mail:  scokachin@mptmail.net.mm

(ဂ)   ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၈၃-၂၁၀၆၂

        e-mail:  kayahhc@gmail.com

(ဃ) ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၅၈-၂၁၀၀၄

        e-mail:  kayinhco@gmail.com

(င)   ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၇၀-၂၁၀၇၉

        e-mail:  goldenfish999@gmail.com

(စ)   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၇၁-၂၄၃၂၅

        Fax- ၀၇၁-၂၂၉၂၅

        e-mail:  hc.govsg@mptmail.net.mm

(ဆ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၅၉-၂၃၄၉၉

        e-mail; dwhcoffice@gmail.com

(ဇ)   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၅၂-၂၀၀၄၈၀

        e-mail:  brhc2012@mptmail.net.mm

(ဈ)   မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၆၃-၂၈၄၇၂

        e-mail:  magwaycourt063@gmail.com

(ည)  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၂-၇၄၉၅၂

        e-mail:  mdydivcourt@mandalay.net.mm

(ဋ)   မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

       ဖုန်း- ၀၅၇-၂၅၉၇၃

        e-mail; monstatehighcourt@gmail.com

(ဌ)   ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၄၃-၂၂၆၃၉

        e-mail:  rakhinehc@gmail.com

(ဍ)   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

       ဖုန်း- ၀၁-၃၇၇၇၈၃

       e-mail:  ydc-admm@mptmail.net.mm

(ဎ)   ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

        ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး

       ဖုန်း- ၀၈၁-၂၀၂၀၀၅

        e-mail: SCTGI@mptmail.net.mm

(ဏ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

        တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး

        ဖုန်း- ၀၄၂-၂၃၆၆၁

        e-mail: cio.regionhighcourt.ayeyarwady@gmail.com

         ခရိုင်တရားရုံးရှိ မှုခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်တရားသူကြီးများနှင့်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်တရားရုံးရှိ မှုခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက် အလက်ရယူလိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားသူကြီးများနှင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ရန် ဖြစ်ပါသည်။