ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဝတ်ရွက်အဖွဲ့ ဝတ်ရွတ်ပူဇော်