Tender


 • Desktop Computer ( i7 ) များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  Download
  Budget Year: ၂၀၂၂-၂၀၂၃
 • ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ e-Government ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  Download
  Budget Year: ၂၀၂၂-၂၀၂၃
 • X-ray Baggage Scanner တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  Download
  Budget Year: ၂၀၂၀-၂၀၂၁
 • ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  Download
  Budget Year: ၂၀၂၀-၂၀၂၁
 • e-Government ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  Download
  Budget Year: ၂၀၂၀-၂၀၂၁