မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ


 • တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၃-၂၀၂၇) နှင့် ပထမနှစ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၃)
  Download
 • ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ပဉ္စမနှစ် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၂)
  Download
 • တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ စတုတ္ထနှစ် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ တတိယနှစ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၀)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ ဒုတိယနှစ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၉)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၇)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၆)
  Download