မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ


 • တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ စတုတ္ထနှစ် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၆)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၇)
  Download
 • တရားစီရင်ရေး၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)
  Download