အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေရှုဒေါင့်မှ လေ့လာခြင်း