ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရားရုံးနှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း