ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ


(၉-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၃-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

Download
  • 2022-04-18 08:31:02

(၂-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၆-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

Download
  • 2022-04-08 07:54:11

(၂၅-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

Download
  • 2022-04-01 08:18:41

(၁၈-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၂-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

Download
  • 2022-03-25 09:03:50

(၈-၂-၂၀၂၂) (၂၂-၂-၂၀၂၂) (၈-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့များတွင် ကြားနာခဲ့ပြီးသော အောက်ပါ (ရာဇဝတ်) အမှုများကို ပြန်လည်ကြားနာမည်ဖြစ်ပြီး ကြားနာမည့်နေ့ရက်ကို ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းတွင် ထပ်မံကြေညာပေးသွားပါမည်

Download
  • 2022-03-21 09:18:46

(၄-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၈-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

Download
  • 2022-03-11 08:35:39