(၂၇-၁၂-၂၀၂၁) နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) နေ့အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ တရားရုံးများတွင် စွဲဆိုထားသော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုခင်းများစာရင်း

Download