ပြည်‌ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဌာနခွဲမှ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၆ 

 

အထက်တန်းရှေ့နေ/တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားရာတွင် ရရှိထားသော ဘွဲ့များအားလုံး၏ ဘွဲ့လက်မှတ်များ မူရင်းနှင့် မိတ္တူများ တင်ပြထားမှုမရှိခြင်း၊ အထက်တန်းရှေ့နေ တာဝန်ခံလက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ရန် / သက်တမ်းတိုးရန်လျှောက်ထား သည့်နှစ်ကျော်လွန်မှ တင်ပြလာခြင်း၊ မင်နီမှတ်ချက်ပြုလိုင်စင်သို့ ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှု အမျိုးမျိုးကွဲလွဲနေခြင်း၊ အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင်မိတ္တူ လျှောက်ထားရာတွင် လိုင်စင်သက်တမ်း ကျော်လွန်နေသော်လည်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် ပူးတွဲ လျှောက်ထားမှုမရှိခြင်းနှင့် လိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း ကိစ္စများတွင် သက်တမ်းလွန်နေသည့်လိုင်စင်များ အပ်နှံခြင်း စသည်တို့ကြောင့် လျှောက်လွှာ မပြည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်များတောင်းခံနေရပါသဖြင့် ကြန့်ကြာမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေး အတွက် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် ကြေညာပါသည် -

- သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်မှ လျှောက်ထားလာသည့် တာဝန်ခံလက်မှတ် အသစ် လဲလှယ်ရန်/ သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တရားရုံး မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးသို့ နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ လျှောက်ထားပါက လျှောက်ထားသည့်နှစ်အတွက်သာ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှ လျှောက်ထားပါက နောင်လာမည့်နှစ်အတွက်ပါ တပါတည်း လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ - လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးသည်အထိ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ထားပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်ထိ နှစ်လွန်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှ လျှောက်ထား ခြင်းများဖြစ်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက်ပါ ထည့်သွင်းလျှောက်ထားရန်)

- အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဝန်ထမ်းများသည် မင်နီမှတ်ချက်ပြု လိုင်စင်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူ၏ ဌာနအကြီးအကဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံး တို့မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရ မည်။ မိမိ၏ လိုင်စင်ကိုလည်း ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဖြင့် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ကာလ အထိ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ထားပြီး ဖြစ်ရမည်။ 

- အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံပါက အပ်နှံသည့်ကာလအထိ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ထားပြီး ဖြစ်ရမည်။

- အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် မိတ္တူလျှောက်ထားရာတွင် လိုင်စင်သက်တမ်းကျော်လွန်နေ ပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် တစ်ပါတည်းပူးတွဲ လျှောက်ထားရမည်။

- အထက်တန်းရှေ့နေ / တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ လျှောက်ထားရာတွင် တိုက်ပုံအနက်ဖြင့် ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (၁ လက်မ x ၁ လက်မခွဲပတ်လည်၊ နောက်ခံအပြာရောင်) ပူးတွဲ တင်ပြရမည်။ 

- အထက်တန်းရှေ့နေ / တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ အဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက် ထားရာတွင် ဥပဒေဘွဲ့ / ဥပဒေဘွဲ့နှင့်အဆင့်အတန်းတူညီကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ဘွဲ့/ ဒီပလိုမာ/မှတ်ပုံတင်ရှေ့နေစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့အပြင် ရရှိထားသော ဘွဲ့များအားလုံး၏ ဘွဲ့လက်မှတ်များ မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ 

- တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် အထက်တန်းရှေ့နေသို့ ထုတ်ပေးသည့် တာဝန်ခံလက်မှတ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်သက်တမ်းတိုး မြှင့်ထားသော တာဝန်ခံလက်မှတ်တို့၏ မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

- အထက်တန်းရှေ့နေ / တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ ဖြစ်စေ လျှောက်ထားလာသည့် လျှောက်လွှာများအနက် မပြည့်စုံသည့်လျှောက်လွှာများအား လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ 

 

 

ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဌာနခွဲ

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်‌ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်