ခရိုင်တရားရုံးများ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခရိုင်တရားရုံးများကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။

 တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံ

ခရိုင်တရားရုံးအသီးသီးတွင် ခရိုင်တရားသူကြီး ၁ ဦးစီကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ခန့်ထားပါသည်။ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးများ ကိုလည်း လုပ်ငန်းတာဝန်များပြားမှု အ‌ခြေအနေအလိုက် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ခန့်အပ်ထားပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ၎င်းတို့ကျင့်သုံးရန် တရားစီရင်ရေးအာဏာများကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပ်နှင်းပါသည်။

စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

ခရိုင်တရားရုံးများကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ြငာစာ အမှတ် (၁၀၃၀ / ၂၀၂၀) ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ အပ်နှင်းထားပါသည် -

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၃ အရ ခရိုင်တရားရုံးများအား တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ ခရိုင်တရားမတရားသူကြီး၏ အာဏာများကိုလည်းကောင်း၊

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၃ အရ ခရိုင်တရားရုံးများအား တန်ဖိုး ကျပ် သိန်း ၃၀၀၀၀ ထက်မပိုသည့် တရားမမူလမှု သို့မဟုတ် မူလမှုခင်းများကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းကောင်း၊

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ အရ ခရိုင်တရားသူကြီးများအား သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အတွင်း ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ (၁) အရ တင်သွင်းသော လွှဲအပ်လွှာကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းကောင်း၊

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ အရ ခရိုင်တရားသူကြီးနှင့် တွဲဖက်ခရိုင်တရားသူကြီး များအား တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀၀ ထက်  မပိုသည့် တရားမမူလမှု သို့မဟုတ် မူလမှုခင်းများကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းကောင်း၊

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ အရ ခရိုင်တရားသူကြီးများသည် မြို့နယ်တရားရုံးက တရားမမူလမှု သို့မဟုတ် မူလမှုခင်းတွင် ချမှတ်သော ဒီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်အပေါ် အယူခံမှုကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းကောင်း၊ တွဲဖက်ခရိုင်တရားသူကြီးများသည် ခရိုင်တရားသူကြီး က လွှဲအပ်သည့် တရားမအယူခံမှုများကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းကောင်း၊

ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ အရ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးများအား တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ထက်မပိုသည့် တရားမမူလမှု သို့မဟုတ် မူလမှုခင်းများကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာနှင့် ခရိုင်တရားသူကြီးက လွှဲအပ်သည့် တရားမအယူခံမှုများကို စီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ကိုလည်းကောင်း အပ်နှင်းလိုက်ပါသည်။

ခရိုင်တရားသူကြီးသည် မိမိကလွှဲအပ်ထားသောအမှုကို ပြန်လည်တောင်းခေါ်၍ မိမိကိုယ်တိုင် စီရင်ခြင်း၊ ခရိုင်အဆင့် အခြားတရားသူကြီးတစ်ဦးအား စီရင်ရန်အတွက် လွှဲအပ်ခြင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

ခရိုင်တရားသူကြီး၊ တွဲဖက်ခရိုင်တရားသူကြီးနှင့် ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးများသည် မိမိစီရင်ပိုင် ခွင့်ရှိသော ခရိုင်အတွင်း တရားရုံးတစ်ရုံးမှ အခြားတရားရုံးတစ်ရုံးသို့ အမှုလွှဲပြောင်းပေးမှုကို စီရင်နိုင်သည်။