• တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ စတုတ္ထနှစ် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁)
  • တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ တတိယနှစ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၀)
  • တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ ဒုတိယနှစ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၉)
  • တရားစီရင်ရေး၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)
  • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၇)
  • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၆)
  • တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇)