၂၀၂၀ ခုနှစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အမှုများ၏စီရင်ချက်များ

စဉ် အယူခံ မူလ

ပြည်ထောင်စု
တရားလွှတ်တော်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရားလွှတ်တော်

ခရိုင်တရားရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရားလွှတ်တော်
ခရိုင်တရားရုံး မြို့နယ်တရားရုံး
၁။ တယူ ၁၁၈/၂၀၁၉     ရန်ကုန် မကြီး ၃၈/၂၀၁၆    
၂။ တယူ ၂၉၆/၂၀၁၉     မန္တလေး မကြီး ၂၆/၂၀၁၆    
၃။ တယူ ၃၆၆/၂၀၁၉ ဧရာဝတီ တပယူ ၁၈/၂၀၁၉     ဟင်္သာတ မကြီး ၂၄/၂၀၁၆  
၄။ တယူ ၃၆၇/၂၀၁၉ ဧရာဝတီ တပယူ ၁၇/၂၀၁၉     ဟင်္သာတ မကြီး ၂၂/၂၀၁၆  
၅။ တယူ ၅၆၅/၂၀၁၉ ဧရာဝတီ တပယူ ၈၇/၂၀၁၉     ပုသိမ် မကြီး ၇၁/၂၀၁၄  
၆။ တယူ ၅၈၆/၂၀၁၉ မန္တလေး တပယူ ၅၉/၂၀၁၈     မန္တလေးခရိုင် မကြီး ၇၄/၂၀၁၆  
၇။         ရန်ကုန် အနောက် မကြီး ၆၁၉/၂၀၁၆  
၈။ တယူ ၅၉၀/၂၀၁၉     ရန်ကုန် မကြီး ၃၃/၂၀၁၄    
၉။ တယူ ၉/၂၀၂၀ မန္တလေး တဒုယူ ၄၇/၂၀၁၈ မန္တလေး တပယူ ၁၀၆/၂၀၁၇    

အမရပူရ မကြီး ၈၉/၂၀၁၄

၁၀။

တယူ ၇၄၂/၂၀၁၉

တယူ ၄၅/၂၀၂၀

    မန္တလေး မကြီး ၅၆/၂၀၁၈