၂၀၁၈ ခုနှစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အမှုများ၏စီရင်ချက်များ

စဉ် အယူခံ မူလ
ပြည်ထောင်စု
တရားလွှတ်တော်ချုပ်
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်
တရားလွှတ်တော်
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်
တရားလွှတ်တော်
ခရိုင်တရားရုံး
၁။ တထူးယူ ၂၄/၂၀၁၇
တယူ ၅၂၇/၂၀၁၅
ရန်ကုန် တပယူ ၃၃၈/၂၀၁၄   ရန်ကုန်အနောက် မကြီး ၃၇၈/၂၀၁၃
၂။ တယူ ၇၅၄/၂၀၁၆ စစ်ကိုင်း တပယူ ၄၅/၂၀၁၅   ကသာ
မကြီး ၅/၂၀၁၄
၃။ တယူ ၃၁၆၊၃၅၅/၂၀၁၇   ပဲခူး မကြီး ၄/၂၀၁၃  
၄။ တယူ ၂၉၂/၂၀၁၇ ရန်ကုန် တပယူ ၃၉/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အနောက်
မကြီး ၁၂၃၆/၂၀၁၁
၅။ တယူ ၁၅၅/၂၀၁၇ မန်း တပယူ ၂၈/၂၀၁၆ မန်း မကြီး ၅/၂၀၁၃  
၆။ တယူ ၅၀၁/၂၀၁၇ ရန်ကုန် တပယူ ၁၆၈/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အနောက်
မကြီး ၈၅/၂၀၁၁
၇။ တယူ ၅၀၆/၂၀၁၇   ရန်ကုန် မကြီး၂၆၆၀/၂၀၁၁  
၈။ တယူ ၅၂၀/၂၀၁၇ မန်း တပယူ ၂၂၆/၂၀၁၆ မန်း မကြီး ၂၅၆/၂၀၁၂  
၉။ တယူ ၅၅၅၊၅၇၁/၂၀၁၇ ဧရာဝတီ တပယူ ၄၂/၂၀၁၇   ပုသိမ်
မကြီး ၇၂/၂၀၁၄
၁၀။ တယူ ၇၇၀/၂၀၁၇ ရှမ်း တပယူ ၆၃/၂၀၁၇   တောင်ကြီး
မကြီး ၆၆/၂၀၁၅
၁၁။ တယူ ၇၀၈/၂၀၁၇ ဧရာဝတီ တပယူ ၇၁/၂၀၁၇   ပုသိမ်
မကြီး ၁၁၀/၂၀၁၅
၁၂။ တယူ ၃၄၆/၂၀၁၇ မန်း တပယူ ၁၇၆/၂၀၁၆ မန်း မကြီး ၂၂၆/၂၀၁၄  
၁၃။ တယူ ၂၁/၂၀၁၈ ပဲခူး တပယူ ၆၅/၂၀၁၆ ပဲခူး မကြီး ၄၅/၂၀၁၅  
၁၄။ တယူ ၉၆/၂၀၁၈ ဧရာဝတီ တပယူ ၈၂/၂၀၁၇   ဟင်္သာတ
မကြီး ၁၉/၂၀၁၁
၁၅။ တယူ ၅၅၂/၂၀၁၈   မန်း မကြီး ၄၇/၂၀၁၆  
၁၆။ တယူ ၇၉၂/၂၀၁၇ ရန်ကုန် တပယူ ၁၅၅/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အရှေ့
မကြီး ၃၁၈/၂၀၁၁
၁၇။ တယူ ၅၄/၂၀၁၈ ရန်ကုန် တပယူ ၂၀၅/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အနောက်
မကြီး ၁၃၂/၂၀၁၂