၂၀၁၉ ခုနှစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အမှုများ၏ စီရင်ချက်များ ၂

စဉ် အယူခံ မူလ

ပြည်ထောင်စု
တရား လွှတ်တော်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်
ခရိုင် တရားရုံး မြို့နယ်
တရားရုံး
၁၉။         ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၇၈၄/၂၀၁၆  
၂၀။         ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၁၄၀/၂၀၁၈  
၂၁။         ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၉၂/၂၀၁၉  
၂၂။           သင်္ဃန်းကျွန်း မကြီး ၄/၂၀၁၉
၂၃။           သင်္ဃန်းကျွန်း မကြီး ၂၂/၂၀၁၉
၂၄။     ရန်ကုန် အနောက် မယူ ၇/၂၀၁၉     စမ်းချောင်း မကြီး ၁၆/၂၀၁၇
၂၅။           စမ်းချောင်း မကြီး ၂/၂၀၁၉
၂၆။           စမ်းချောင်း မကြီး ၆/၂၀၁၉
၂၇။           စမ်းချောင်း မကြီး ၁၁/၂၀၁၉
၂၈။           စမ်းချောင်း မကြီး ၁၃/၂၀၁၉
၂၉။           ကြည့်မြင်တိုင် မကြီး ၂၁/၂၀၁၆
၃၀။           ပန်းဘဲတန်း မကြီး ၃/၂၀၁၉
၃၁။           မရမ်းကုန်း မကြီး ၂၉/၂၀၁၆
၃၂။           မရမ်းကုန်း မကြီး ၆၃/၂၀၁၈
၃၃။           လသာ   မကြီး ၄/၂၀၁၈
၃၄။           လှိုင် မကြီး ၆/၂၀၁၉
၃၅။           လမ်းမတော် မကြီး ၈/၂၀၁၉