၂၀၁၉ ခုနှစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အမှုများ၏စီရင်ချက်များ

စဉ် အယူခံ မူလ

ပြည်ထောင်စု
တရားလွှတ်တော်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရားလွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်
ခရိုင်တရားရုံး မြို့နယ်တရားရုံး
၁။

တယူ ၁၀၅/၂၀၁၉
တယူ ၁၀၆/၂၀၁၉

ရန်ကုန်
တပယူ  ၃၅/၂၀၁၅

ရန်ကုန်
တပယူ  ၃၆/၂၀၁၅
    ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး
၉၆၂/၂၀၁၁
 
၂။ တယူ ၁၄၂/၂၀၁၉ ကယား
တပယူ ၁၀/၂၀၁၈
    လွိုင်ကော်
မကြီး
၆/၂၀၁၇
 
၃။ တယူ ၁၇၃/၂၀၁၉ ရန်ကုန်
တပယူ ၁၂၂/၂၀၁၆
    ရန်ကုန်
တောင် မကြီး ၁၆၀/၂၀၁၁
 
၄။ တယူ ၂၇၀/၂၀၁၉     ရန်ကုန်
မကြီး ၁၅၅/၂၀၁၈
   
၅။ တယူ ၃၅၈/၂၀၁၈     ရန်ကုန်
မကြီး  ၃၁/၂၀၁၇
   
၆။ တပြင် ၁၈၃/၂၀၁၉     ရန်ကုန်
မကြီး ၁၂၉/၂၀၁၈
   
၇။ တယူ ၃၈၉/၂၀၁၈     ရန်ကုန်
မကြီး ၆၁/၂၀၁၇
   
၈။ တယူ ၄၂၇/၂၀၁၈ ဧရာဝတီ
တပယူ ၂၂/၂၀၁၈
    ပုသိမ်
 မကြီး ၄၀/၂၀၁၆
 
၉။ တယူ ၄၄၄/၂၀၁၈     ရန်ကုန်
မကြီး  ၃၃/၂၀၁၆
   
၁၀။ တယူ ၅၀၆/၂၀၁၈ မကွေး
တဒယူ  ၃/၂၀၁၈
မကွေး
တပယူ ၇၃/၂၀၁၇
    ရေနံချောင်း
မကြီး ၂၇/၂၀၁၅
၁၁။ တယူ ၅၇၃/၂၀၁၈ ရခိုင်
တပယူ  ၁၁/၂၀၁၈
    စစ်တွေ
မကြီး
၁/၂၀၁၆
 
၁၂။ တယူ ၆၉၅/၂၀၁၈ ရန်ကုန်
တပယူ ၅၁၃/၂၀၁၆
    ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး ၄၈၇/၂၀၁၄
 
၁၃။ တယူ ၆၉၇/၂၀၁၈ ရန်ကုန်
တပယူ ၅၅၁/၂၀၁၆
    ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး
၁၂၀၉/၂၀၁၁
 
၁၄။ တယူ ၇၀၁/၂၀၁၈ ပဲခူး
တပယူ ၁၀၃/၂၀၁၇
    တောင်ငူ
မကြီး
၉၃/၂၀၁၅
 
၁၅။ တယူ ၇၂၄/၂၀၁၈     ရန်ကုန် မကြီး ၆၀/၂၀၁၇    
၁၆။ တယူ ၈၈၁/၂၀၁၈ ရန်ကုန်
တပယူ ၃၆၂/၂၀၁၇
    ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး ၂၇၂/၂၀၁၄
 
၁၇။ တပြင် ၂၇၇/၂၀၁ ဧရာဝတီ
တဒယူ  ၇၁/၂၀၁၇
ဟင်္သာတ
တပယူ
၅၈/၂၀၁၆
    ဇလွန်
မကြီး ၃၄/၂၀၁၄
၁၈။ တပြင် ၉၈၁/၂၀၁၈ ဧရာဝတီ
တဒယူ  ၃၆/၂၀၁၈
ပုသိမ်
တပယူ
၁၁၈/၂၀၁၇
    ရေကြည်
မကြီး ၆၂/၂၀၁၅

နောက်စာမျက်နှာသို့