ျမန္မာနိုင္ငံတရားစီရင္ေရးစနစ္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႔ေျမာက္ဘက္တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္းနွင့္ သံလြင္ျမစ္မ်ားသည္ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္း၍ ျမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚေဒသမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ရိွပါသည္။ မဲေခါင္ျမစ္သည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ အေရွ့ဖ်ားေဒသ မ်ားတြင္ စီးဆင္းလ်က္ရိွျပီး တရုတ္ - ျမန္မာ နယ္နိမိတ္တြင္ ၃၁ ကီလိုမီတာနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ လာအိုနိုင္ငံအၾကား နယ္နိမိတ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ၂၃၄ ကီလိုမီတာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေျမေအာက္ ေရနံနွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အစရိွသည့္ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ခန္႔မွန္း သန္း ၆၀  ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔ဝင္နိုင္ငံ ျဖစ္လာျပီး ကုလသမဂၢနွင့္ ၄င္း၏ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွနိုင္ငံမ်ား အသင္း (အာဆီယံ) ၏ အျမဲတမ္းအဖဲြ႔ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အခိ်န္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ လက္ရိွဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား နွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါသည္။