ရုံးခန်းတွင်းနှင့် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးများထံ တင်ပြသော အမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂-၉-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၈-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၁-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

 ၃-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

 ၂-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

 ၁-၇-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၆-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၁-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၅-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၄-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၃-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၂-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၁-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁-၂၀၁၉ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၁၂-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၁၁-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၁၀-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၁-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၉-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၉-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၁-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၉-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၈-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၇-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၅-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၄-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၈-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၇-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁-၈-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၁-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃၀-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၆-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၅-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၄-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၃-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၂၀-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၈-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၇-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၆-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၃-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၂-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၁-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၁၀-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၉-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၅-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၄-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃-၇-၂၀၁၈ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ