ရံုးခန္းတြင္းႏွင့္ ရုံးထိုင္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားထံ တင္ျပေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၅-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၃-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၉-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၈-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၆-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၅-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁-၁၁-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၆-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၁-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၉-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၈-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၅-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၄-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁-၁၀-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၈-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၇-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၆-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၅-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၄-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၁-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၀-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၉-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၈-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၇-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၄-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၃-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၂-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၁-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၀-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၇-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၆-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၅-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၄-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃-၉-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၁-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၀-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၉-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၈-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၇-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၄-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၃-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၀-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၇-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၆-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၅-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၄-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၃-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၈-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၇-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၆-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၁-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၀-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၆-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၅-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၄-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၃-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၀-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၈-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၇-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၆-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၃-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၂-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၁-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၀-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၉-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၆-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၅-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၄-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန