ရံုးခန္းတြင္းႏွင့္ ရုံးထိုင္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားထံ တင္ျပေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၇-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၆-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၅-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၄-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၃-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၈-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၇-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၆-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁-၈-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၁-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃၀-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၆-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၅-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၄-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၃-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၂၀-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၈-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၇-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၆-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၃-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၂-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၁-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၁၀-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၉-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၆-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၅-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၄-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

၃-၇-၂၀၁၈ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန