အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ခရိုင္အဆင့္္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၆ သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

        ခရိုင္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၆ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကုိ ၁၀-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၌ က်င္းပရာ  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားကုိယ္စား သင္တန္းသားတစ္ဦးသုိ႔ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

တရား႐ုံးသတင္းျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၃၁

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ အေမရိကန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ - တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (USAID-PRLP) တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ``တရား႐ုံး သတင္းျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား`` (Judicial Public Information Workshops) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည္။

 

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဘုိရာေကးကၽြန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

 

        တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအစည္းအေ၀းကုိ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ဘုိရာေကးကၽြန္းရွိ Shangri-la Boracy Resort and Spa ၏ Halina Ball Room တြင္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိပါအစည္းအေ၀းသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

                    

 

Myanmar

Joint Coordinating Committee (JCC) ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆

        ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ၏ Project for Capacity Development of Legal, Judicial and Relevant Sectors in Myanmar အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ (Joint Coordinating Committee) အစည္းအေ၀းကုိ ၂၆-၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Myanmar

ခရိုင္အဆင့္္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၆ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

 

        ခရိုင္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၆ သင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ၁၆-၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၌ က်င္းပရာ  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သင္တန္းဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား သည္။

 

       

 

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄

        ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တရားမွ်တမႈျမွင့္တင္ေပး တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 

       

 

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ် ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး JICA ရုံးခ် ဳပ္မွ Deputy Director General Mr. Ryuichi TOMIZAWA ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀

        ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ် ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ JICA ရုံးခ် ဳပ္မွ Deputy Director General Mr. Ryuichi TOMIZAWA ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္  ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ် ဳပ္ဧည့္ခန္းမ`၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ သည္။

 

        

 

Myanmar

Financial Database သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇

        ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ PRLP (USAID) အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ Financial Database အသုံးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္းကုိ ၁၇-၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 

Myanmar

လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈ၊ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးက်င့္၀တ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

 

ေနုျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂  

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈ၊ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး က်င့္၀တ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္`၌ က်င္းပသည္။

 

          

 

Myanmar

တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္ (၄) ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၉

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္ (၄) ရာထူးေနရာမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲကုိ ၂၈-၂-၂၀၁၅ ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕မ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလုိက္သည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေန​ျပည္​ေတာ္ ​စက္​တင္​ဘာ​လ ၅ ​ရက္

​ျပည္​ေထာင္​စု​တ​ရား​သူ​ႀကီး​ခ်ဳပ္ ​ဦး​ထြန္း​ထြန္း​ဦး​သည္ ​ျပည္​ေထာင္​စု​တ​ရား​လြွတ္​ေတာ္​ခ်ဳပ္ ​တ​ရား​သူ​ႀကီး ​ဦး​စိုး​ၫြန္႔​ႏွင့္ ​ဒု​တိ​ယ​ၫြွန္​ၾကား​ေရး​မႉး​ခ်ဳပ္ ​ေဒၚ​တင္​ႏြယ္​စိုး​တို႔ ​အ​ဖြဲ႕​ဝင္​အ​ျဖစ္ ​လိုက္​ပါ​လ်က္ ၂၀၁၆ ​ခု​ႏွစ္၊ ​ၾသ​ဂုတ္​လ ၃၁ ​ရက္​ေန႔​မွ ​စက္​တင္​ဘာ ​လ ၃ ​ရက္ ​ေန႔​အ​ထိ ​စင္​ကာ​ပူ​သ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၂
  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ဥကၠဌ Hon. Lord Neuberger ႏွင့္အဖြဲ႔အား ယေန႔ေန႔လယ္ (၂)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုသည္။

         ...

Read More

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉
  ဒုတိယၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားလုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၄)သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS