အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ Website တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုးစာအုပ္မ်ား လႊင့္တင္ထားျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၀ ရက္ေန႔

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ Website တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုး စာအုပ္မ်ားကို E-book အျဖစ္ျပင္ဆင္လႊင့္တင္ခဲ့ရာ (၄-၃-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ထိ တရားစီရင္ထံုးစာအုပ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္အညီ လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္း တရားစီရင္ထံုး E-book မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ မွီျငမ္းကိုးကားျခင္း၊ Download ဆြဲယူႏုိင္ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Myanmar

ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅
  ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀)သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္(ကိုယ္စား) ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။

Myanmar

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကယားျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္တရားရုံး(၂)ရုံး၊ ၿမိဳ႔နယ္တရားရုံး(၇)ရုံးတုိ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း(၃၇)ဦးတုိ႔သည္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလြန္းေဘာ္ ဦးေဆာင္၍ ၁၃-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလ့လာေရးခရီး လာေရာက္ၾကပါသည္။

Myanmar

တုိးခဲ့်ေရွ႔ေျပးတရားရုံးမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ့ေရွ႔ေျပးတရားရုံးမ်ားအတြက္ ေရွ့ေျပးတရားရုံးအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပဒစုိးမိုးမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(USAID-PRLP)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါရွိေသာ " အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားေကာင္းလာေရး" (Strengthen Efficiency and Timeliness of Case Processing) လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွ႔ေျပးတရားရုံးအစီအစဥ္ (Pilot Court Program) ကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရုိင္တရားရုံး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔႔နယ္တရားရုံးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ ႔နယ

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၆)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၇ ရက္

တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္(၄)ရာထူးေနရာမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္း

  အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ဒုတိယႏွစ္အစီအစဥ္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၈ ရက္

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ " တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမွင့္တင္ေပး" တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ဒုတိယႏွစ္အစီအစဥ္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရုိင္တရားရုံးမ်ား၏ ဒသမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၇

    ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရုိင္တရားရုံးမ်ား၏ ဒသမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္ ၉:၀၀ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Myanmar

တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္(၄)(ဒုတိယၿမိဳ ႔နယ္ တရားသူႀကီးအဆင့္)ရာထူးေနရာမ်ား ေခၚယူျခင္း

" တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ"

                                          ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္

      

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ဒုတိယ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား  ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔   မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာ  ၁

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္သံ႐ုံးတို႔၏ “တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး” သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို  ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၄:၀၀ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

           ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၃၀

ဦးေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဆက္လက္က်င္းပပါသည္။ 

...

Read More

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စင္ကာပူသမၼတနိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ဥပေဒသုံး အဂၤလိပ္စာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း (Legal English Train-the-Trainers Course) ကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Royal ACE ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည္။

           ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS