အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

တုိးခဲ့်ေရွ႔ေျပးတရားရုံးမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ့ေရွ႔ေျပးတရားရုံးမ်ားအတြက္ ေရွ့ေျပးတရားရုံးအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပဒစုိးမိုးမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(USAID-PRLP)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါရွိေသာ " အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားေကာင္းလာေရး" (Strengthen Efficiency and Timeliness of Case Processing) လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွ႔ေျပးတရားရုံးအစီအစဥ္ (Pilot Court Program) ကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရုိင္တရားရုံး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔႔နယ္တရားရုံးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ ႔နယ

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၆)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၇ ရက္

တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္(၄)ရာထူးေနရာမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္း

  အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ဒုတိယႏွစ္အစီအစဥ္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၈ ရက္

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ " တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမွင့္တင္ေပး" တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ဒုတိယႏွစ္အစီအစဥ္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရုိင္တရားရုံးမ်ား၏ ဒသမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၇

    ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရုိင္တရားရုံးမ်ား၏ ဒသမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္ ၉:၀၀ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Myanmar

တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္(၄)(ဒုတိယၿမိဳ ႔နယ္ တရားသူႀကီးအဆင့္)ရာထူးေနရာမ်ား ေခၚယူျခင္း

" တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ"

                                          ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္

      

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ဒုတိယ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား  ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔   မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Myanmar

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္္ရာဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္(၀၉၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပသည္။

 

 

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံတက္ေရာက္ျခင္း

    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ ႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါညီလာခံသုိ႔ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ (၃၉)ႏုိင္ငံမွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားရုံးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအပါအ၀င္ တရားစီရင္ေရးတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Myanmar

တရား႐ုံးသတင္းမီဒီယာလက္စြဲထုတ္ေ၀

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္

        ျပည္ေထာင္စုတရားလွြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ တုးိျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တရား႐ုံးသတင္းမီဒီယာလက္စြဲကုိ ထုတ္ေ၀လုိက္သည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေန​ျပည္​ေတာ္၊ ​ေအာက္​တို​ဘာ ၁၇

  ​ျပည္​ေထာင္​စု​တ​ရား​လြွတ္​ေတာ္​ခ်ဳပ္၊ ​စင္​ကာ​ပူ​ဥ​ပ​ေဒ​ေရး​ရာ​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န​ႏွင့္ ​စင္​ကာ​ပူ​တ​ရား​ေရး​ေကာ​လိပ္ ​တို႔​ပူး​ေပါင္း​၍ ​အ​ေကာင္း​ဆံုး​တ​ရား​ရံုး​ႏွင့္ ​တ​ရား​ရံုး​တြင္ ​အ​ျငင္း​ပြား​မႈ​ကို​ေျဖ​ရွင္း​ျခင္း ​အ​လုပ္​ရံု​ေဆြး​ေႏြး​ပြဲ (Workshop on Court Excellence and Court Dispute Resolution) ​ကို...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၅

              ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ၊   မနီလာၿမိဳ႕တြင္ "  အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ   တရားသူႀကီးမ်ား၏    တတိယအႀကိမ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ" ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

        ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၄

       ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ Mr.Mohammad Suflur Rahman, Ambassador of Bangladesh ႏွင့္အဖြဲ႕အား ၄-၁၀-၂၀၁၆  (အဂၤါေန႔) ၊  နံနက္ (၀၉:၃၀)  နာရီအခ်ိန္တြင္  ျပည္ေထာင္စု   တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

     ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS