စာခၽြန္ေတာ္အမႈမ်ားၾကားနာ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၈

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသာေဌး ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးတင့္ တို႔ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္ၿပီး ရာဇဝတ္အေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၂) မႈ ႏွင့္ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၃) မႈကို စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္။ ထို႔အျပင္  တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၅) မႈတို႔ကို ႐ံုးထိုင္ ၾကားနာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar

Category: