အက်ဥ္းသူ/ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရး မံု႐ြာအက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏွင့္အညီ  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမသိမ္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီကစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံု႐ြာအက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

         

 ယင္းသို႔ စစ္ေဆးၾကည္႐ႈရာတြင္ မံု႐ြာအက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ မံုရြာအက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ခံအရာရွိ  ဦးခင္ေမာင္ထြန္းတို႔က အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ အေျခအေန၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန၊ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ စာေပဗဟုသုတေလ့လာႏုိုင္ရန္ စာၾကည့္တိုက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။        

         

         

 ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၏ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ စားဖိုေဆာင္မ်ား၌ သန္႔ရွင္းစြာထားရွိမႈ ရွိ/ မရွိ ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ရွိ/ မရွိ ၊ ေဆးကုသႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိ/ မရွိ ၊ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ရွိ/ မရွိ ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိျခင္း ရွိ/ မရွိ တို႔ကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီး  လိုအပ္သည္မ်ားကို ၫွိႏွိဳင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

 

Myanmar

Category: