ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာ) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်င္းပသည့္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ PARKROYAL Hotel၌ စတင္က်င္းပပါသည္။

         

 အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ဒုုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တရားေရးဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး စုစုေပါင္း (၂၄) ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။

         

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးတို႔၏ တရားစီရင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုး၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Warwick Soden က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔တြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာ၌ တိုးတက္မႈမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အဆုိပါအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

         

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္တာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Myanmar

Category: