စာခၽြန္ေတာ္အမႈမ်ားၾကားနာ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသာေဌး ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးတင့္ တို႔ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၇) မႈကို စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ရာဇဝတ္အေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၂) မႈ ႏွင့္ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၃) မႈကို ႐ံုးထိုင္ၾကားနာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar

Category: