တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၃

 တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးခန္းအမွတ္၂တြင္ယေန႔နံနက္၀၈း၃၀အခ်ိန္ကက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးဦးျမသိန္းက  အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

                              

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးဦးျမသိန္း ႏွင့္တရားသူႀကီးဦးျမင့္ေအာင္တုိ႔ကအထက္တန္းေရွ႕ေန(၉၃)ဦးတုိ႔အားတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ လက္ခံယူၿပီးသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

         

 

Myanmar

Category: