တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၈း၃၀ အခ်ိန္က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးစိုးညႊန္႕က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

                            

   ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစုိးၫႊန္႔ ႏွင့္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္း တုိ႔က အထက္တန္းေရွ႕ေန ( ၉၅ ) ဦး တုိ႔အား တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳ  လက္မွတ္  လက္ခံယူၿပီးသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္   ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

                            

 

Myanmar

Category: