လူကုန္ကူးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္          ဒီဇင္ဘာ   ၁၄

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(USAID-PRLP) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ Roundtable-Judicial Consideration on Trafficking in Persons ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ (တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  အဆုိပါ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာျပႆနာမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ၊ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္း၏အခန္းက႑တို႔ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  ေဆြးေႏြးပြဲသို႔  ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ံုးမွ   ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ား ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ား ႏွင့္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း(USAID-PRLP)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊  လူကုန္ကူးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Mr. Albert Moskowtiz တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Myanmar

Category: