ဥပေဒသံုးအဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းအဆင့္(၃) ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂
  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စင္ကာပူသမၼတႏုိင္ငံ ဥပေဒေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ ပူးေပါင္း စီစဥ္မႈျဖင့္ ဥပေဒသံုးအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းအဆင့္(၃)ကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ Royal ACE ဟုိတယ္၌ က်င္းပသည္။

         
  အဆုိပါသင္တန္းကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္စင္ကာပူသမၼတႏုိင္ငံ ဥပေဒေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ စင္ကာပူ-ျမန္မာဥပေဒေရးရာ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ ဥပေဒသံုးအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ကို ေလ့လာျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
  သင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ သင္တန္းသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ ႔နယ္တရားရုံး၊ ပုဗၺသီရိိၿမိဳ ႔နယ္တရားရုံး၊ ဥတၱရသီရိိၿမိဳ ႔နယ္တရားရုံး၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔နယ္တရားရုံး၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႔နယ္တရားရုံးႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ ႔နယ္တရားရုံးတို႔မွ တရားေရးအရာရွိမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း (၃၀)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar

Category: