ဦးေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၃၀

ဦးေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဆက္လက္က်င္းပပါသည္။ 

  

နံနက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိတို႔တာဝန္ယူရသည့္နယ္ပယ္မ်ား တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။  ေန႔လည္ပိုင္းတြင္   ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားက  ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားက သင္တန္းမွရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပကာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ မ်ားအား ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr.WarwickSoden က အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၃ ရက္တာကာလအတြင္းေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ  Mr.WarwickSoden ႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာ) တို႔အားေက်းဇူး တင္စကားေျပာၾကားၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

Myanmar

Category: