ရှေ့နေလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ဖော်ပြခြင်း