ဥပေဒအရတည္ေထာင္ေသာ အျခားတရားရံုးမ်ား

သီးျခားမႈခင္းမ်ားအတြက္တရားရံုးမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ သီးျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ အခိ်န္အခါ အေလ်ာက္ အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည့္ မႈခင္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းအမႈမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ စစ္ေဆး စီရင္နိုင္ရန္လည္းေကာင္း သီးျခားတရားရံုးမ်ားကို  တည္ေထာင္ ထားပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တရားရံုးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာတရားရံုးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရားရံုးမ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အထူးဥပေဒအရ သီးျခားတရားရံုးမ်ားကို အမႈမ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ စစ္ေဆးစီရင္နိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တည္ေထာင္ထား ပါသည္။

ကေလးသူငယ္တရားရံုးမ်ား

နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔သည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၌ တရားစီရင္ရာတြင္ ျပစ္မႈသည္ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္‌့ ကေလးသူငယ္တစ္ဦးအား စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွ တရားရံုး ၌ စစ္ေဆးစီရင္ ပါသည္။ သာမန္ အ‌ျေခအေနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္အား ျဖစ္နိုင္သေရြ႕ ေသးငယ္သည္‌့ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎အား ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ရန္ ျပဳျပင္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ အက်ိဳးရိွရိွ ဘဝတြင္ဆက္လက္ရပ္တည္သြားနိုင္ရန္ဥပေဒျပဳသူက ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေစရန္အတြက္   ကေလး သူငယ္အား   ေသဒဏ္ နွင့္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ႀကိမ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္း မျပဳနိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒက တားျမစ္ထားပါသည္။

ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ ကေလးသူငယ္တရားသူႀကီးမ်ားနွင္‌့ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ကေလးသူငယ္မႈခင္းမ်ား စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္နွင္းထားပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ သီးျခား ကေလး သူငယ္တရားရံုးသည္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ကေလးသူငယ္မႈခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ကေလးသူငယ္မႈခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ မႏၱေလးကေလးသူငယ္တရားရံုးကို သီးျခား  တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ေနရာမ်ားမွလဲြ၍ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးအသီးသီးတြင္ ကေလးသူငယ္ တရားရံုးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး အေဆာက္အဦအတြင္း၌ပင္ သီးျခားခဲြ၍ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ကေလးသူငယ္ မႈခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးကသာ စစ္ေဆး စီရင္လွ်က္ ရိွပါသည္။

စည္ပင္သာယာတရားရံုးမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနွင့့္ညိွနိွႈင္းၿပီး စည္ပင္သာယာမႈခင္းမ်ား စစ္ေဆးစီရင္နိုင္ရန္ သီးျခားတရားရံုးမ်ားကို ရန္ကုနၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ စည္ပင္သာယာ မႈခင္းမ်ားတြင္  ရန္ကုနၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ တစ္ဆင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနွင့့္ညိွနိွႈင္းၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒအရ က်ဴးလြန္ေသာ စည္ပင္ သာယာမႈခင္းမ်ား စစ္ေဆးစီရင္နိုင္ရန္ သီးျခားတရားရံုးမ်ားကို မႏၱေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အလားတူ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ စည္ပင္သာယာ မႈခင္းမ်ား အတြက္ သီးျခား တရားရံုး တည္ေထာင္ထားပါသည္။

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တရားရံုးမ်ား

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္နိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေ‌ျမ၊ ရန္ကုနၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ နွင့္  မႏၱေလးစည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ သီးျခားတရားရံုးမ်ားကို ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီနွင့္ ညိွနိွုင္းၿပီး သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားပါသည္။