စီရင္ထံုး

 

        

                                    

         ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး                             ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး   
 

                                     

         ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး                              ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး 

 

                                    

         ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး                             ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                         

 

                                   

        ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ထုံး                         ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                      

 

                                         

        ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                             ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                              

 

                                                   

         ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                             ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                                    

 

                                     

         ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                            ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                 

 

                                    

           ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                

 

                                   

         ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                           ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး  

 

                                   

         ၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                            ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                   

         ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                            ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး   

                                          

                                    

          ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                         ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး 

 

                                    

         ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                    

          ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                           ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး    

 

                                                                                                                                            

        ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                            ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                       

           ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                         ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                       

            ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                         ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး  

                      

                                     

             ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                       ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                                     

              ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                        ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး 

 

                                       

               ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                       ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး  

 

                                      

             ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                         ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး  

 

                                      

           ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး  

 

                                     

           ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး  

       

             

           ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                        

 

                                       

            ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

                                      

                                     

           ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                     

          ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                         ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                    

           ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                       ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                            

     

                                   

         ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး

 

                                  

         ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                                                                               

                                                                                 

                                                                

          ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                          ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                   

 

                                   

           ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                         ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                                                                   

 

                                  

          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                        ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                                                                      

        

                                  

         ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                           ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                

                                   

         ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး                            ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ထုံး