စီရင်ထုံး

                                      

         ၂၀၁၇ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး                             ၂၀၁၈ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး 

 

                                    

         ၂၀၁၅ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး                             ၂၀၁၆ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး   
 

                                     

         ၂၀၁၄ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး                              ၂၀၁၃ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး 

 

                                    

         ၂၀၁၂ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး                             ၂၀၁၁ ခုနှစ် တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                         

 

                                   

        ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ထုံး                         ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                      

 

                                         

        ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                             ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                              

 

                                                   

         ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                             ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                                    

 

                                     

         ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                            ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                 

 

                                    

           ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                

 

                                   

         ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                           ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး  

 

                                   

         ၁၉၉၈ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                            ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                   

         ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                            ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး   

                                          

                                    

          ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                         ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး 

 

                                    

         ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                    

          ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                           ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး    

 

                                                                                                                                            

        ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                            ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                       

           ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                         ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                       

            ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                         ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး  

                      

                                     

             ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                       ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                                     

              ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                        ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး 

 

                                       

               ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                       ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး  

 

                                      

             ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                         ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး  

 

                                      

           ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး  

 

                                     

           ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး  

       

             

           ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                        

 

                                       

            ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

                                      

                                     

           ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                     

          ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                         ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                    

           ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                       ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                            

     

                                   

         ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး

 

                                  

         ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                                                                               

                                                                                 

                                                                

          ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                          ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                   

 

                                   

           ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                         ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                                                                   

 

                                  

          ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                        ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                                                                      

        

                                  

         ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                           ၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                

                                   

         ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး                            ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ထုံး